ТОП тест НБУ

Как да се подготвя за ТОП тест ?

Това е може би най-задавания въпрос, но за него няма универсален отговор. Запознайте се с разделите, които са включени в теста и си припомнете изучаваното в гимназиален етап по всеки раздел.

За раздел Български език :

Правилата за правопис и пунктуация.

За раздел Литература:

Литературните направления, български и чуждестранни автори,изучавани в гимназиален етап и основни им произведения.

За раздел История:

Припомнете си основните исторически събития от българската и световната история.

За раздел География:

Припомнете си учебния материал за областите релеф, климат, води, почви, растителност, животински свят, население, полезни изкопаеми, промишленост, селско стопанство, екология и туризъм.

За раздел Математика:

Решавайте задачи за скорост, време, път и работа, най-малко общо кратно, средно аритметично, логаритъм, процент.

Решавайте уравнения, системи, неравенства, функции и прогресии, както и геометрични задачи.

За раздел Физика:

Припомнете си учебния материал за основните закони и правила от физиката на елементарните частици; механиката; термодинамиката; вълновите движения; светлината, оптиката; електромагнетизма; електростатиката и физиката на космоса.

За раздел Химия:

Припомнете си учебния материал за основните химични процеси и техните особености като окисление, хидратация, реакции с киселини и основи, електролиза и химично равновесие. Както и учебните материали, отнасящи се до органичната химия:естери, алкохоли, алкани, белтъци, полимери и др.

За раздел Биология:

Анатомия и физиология на човека, генетика, растителен и животински свят, еволюция и други.

В раздел Разсъждения се проверява Вашето логическо мислене.

В раздел Семантика – се проверява познаванетo на смисъла на думи и изрази, асоциативни връзки и други.

Колко време имам за решаване ?

100 минути за 100 въпроса

Колко пъти мога са се явя на ТОП ?

Можете да се явите неограничен брой пъти, като се взема предвид, най-високия Ви резултат.

Как се определя състезателния бал за класирането в Нов Български Университет ?

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният състезателен бал е 1000 точки.

При формиране на бала участват следните компоненти:

 • общ резултат от ТОП;
 • резултати от отделни раздели на ТОП (за МП „Архитектура“ и МП „Право“); 
 • оценка от специализирания кандидатстудентски изпит (когато програмата предвижда такъв);
 • средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.

Оценките по шестобалната система (от дипломата за средно и от специализираните изпити) се трансформират в точки (Т) по следната формула:
Т = (А – 2) х 25, където А е съответната шестобална оценка.

Балообразуване за бакалавърските програми без специализиран изпит ( с ТОП тест)

 • ТОП x 7;
 • средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 3;
 • формула за изчисляване на състезателния бал (СБ): СБ = 7 х А + 75 х (Д – 2), където А е общият резултат от ТОП, Д – средноаритметичната оценка от зрелостните изпити.

Балообразуване за бакалавърските програми със специализиран изпит (ТОП тест и специализиран изпит)

 • ТОП x 5;
 • средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1;
 • оценка от специализиран изпит x 4;
 • формула за изчисляване на състезателния бал (СБ): СБ = 5 х А +25 х (Д – 2) + 100 х (С – 2), където А е общият резултат от ТОП, Д – средноаритметичната оценка от зрелостните изпити, С – оценката от специализирания изпит.

Балообразуване за магистърска програма „Право“ ( с ТОП тест)

 • ТОП x 6;
 • раздел „Български език“ от ТОП x 10;
 • раздел „Литература“ от ТОП x 10;
 • раздел „История“ от ТОП x 10;
 • средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1;
 • формула за изчисляване на състезателния бал (СБ): СБ = 6 х А + 10 х (Б + И + Л) + 25 х (Д – 2), където А е общият резултат от ТОП, Б – резултатът от раздел „Български език“ от ТОП, И – резултатът от раздел „История“ от ТОП, Л – резултатът от раздел „Литература“ от ТОП, Д – средноаритметичната оценка от зрелостните изпити.

Балообразуване за магистърска програма „Архитектура“ (ТОП тест и специализиран изпит)

 • ТОП x 5;
 • раздел „Математика“ от ТОП x 10;
 • оценка от специализиран изпит x 30;
 • средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1;
 • формула за изчисляване на състезателния бал (СБ): СБ = 5 х А + 25 х (Д – 2) + 75 х (С – 2) + 10 х М, където А е общият резултат от ТОП, Д – средноаритметичната оценка от зрелостните изпити, С – оценката от специализирания изпит, М – резултатът от раздел „Математика“ от ТОП.

Кога мога се явя на ТОП тест ?

Дати за явяване има през цялата година, трябва да следите датите, обявени на сайта на Нов Български Университет.

Колко време важи резултата от ТОП тест?

Две години, затова може да се явите и ако сте в 11 клас.

Имам друг въпрос !

Използвайте формата за Контакти .

Имам нужда от помощ, относно ТОП тест НБУ !

Използвайте формата за Контакти .